ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Authors

  • จุฑามาศ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • กุลธีรา ทองใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • พรวดี เพ็งสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • ปาลิตา เอกอุรุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
  • อัจฉรา รัตนมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาทางการเงินของบุคลากร 2) ศึกษาความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 3) สกัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร จานวน 321 คน ประกอบด้วยเพศชาย จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 และเพศหญิง จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายต่อเดือน และมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อใช้จ่าย เช่น ใช้จ่ายในครอบครัว ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตร 2) โดยภาพรวมบุคลากรมีความคาดหวังต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้บุคลากรส่วนใหญ่ต้องการสมัครเข้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หากมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต 3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่ามีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1 คือ ด้านการบริหาร และการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปัจจัยที่ 2 คือ ด้านสวัสดิการ และการแก้ปัญหาด้านการเงินของสมาชิก ปัจจัยที่ 3 คือ ด้านอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน ปัจจัยที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์


Factors Affecting to Setting-up of a Saving Co-operative in Rajamangala University of Technology Srivijaya

The objectives of this research study to 1) the financial difficulties of personnel. 2) the expectations of personnel regarding the setting–up of a Saving Co-operative. 3) factors extraction affecting to the setting–up of a Saving Co-operative. The samples were 321 personnel of Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV) include male personnel are 104 persons represent 32.40 percent and female personnel are 217 persons represent 67.60 percent. This research was processed with questionnaire for collecting primary data and analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation and inference statistics by Exploratory Factor Analysis. The research findings revealed that: 1) the overall of personal income is not enough for expenditure monthly and borrowing money from various funding sources for spending in family, buying immovable property and education free for their children. 2) the overall of personal expectations regarding the setting–up of a Saving Co-operative was at high level. Furthermore they want to be a member of Saving Co-operative in the future. 3) the result of factors extraction by using the Exploratory Factor Analysis, the factors affecting to setting–up of a Saving Co-operative in RMUTSV were four factors: 1) administrative and the services of the Co-operative. 2) welfare and solving the financial problems of its members. 3) interest rate and yield. 4) the participation of members for Co-operative.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)