ปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

Authors

  • นวพร ขู้เปี้ยเต้ง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Keywords:

ทักษะ, จรรยาบรรณ, คุณภาพของรายงาน, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, Skills, Ethics, Quality of reporting, Tax auditors

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 2) สร้างรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานบัญชี จำนวน 398 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์วิถี (Path Analysis) โดยการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ตามวิธีการ Maximum Likelihood

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยคือ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุดถึง 0.81 รองลงมาคือ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีน้ำหนักองค์ประกอบ 0.37 จากค่าสถิติสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 = 0.55 หมายถึง ปัจจัยเชิงสาเหตุจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันพยากรณ์คุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ได้ถึงร้อยละ 55 ภายใต้ปัจจัยแฝงเชิงสาเหตุเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยสูงที่สุด คือ ด้านการสอบบัญชี มีน้ำหนักองค์ประกอบถึง 0.84 รองลงมาคือ ด้านกฎหมาย (0.81) ด้านบัญชี (0.80) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.72) ภายใต้ปัจจัยแฝงเชิงสาเหตุเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานให้ มีน้ำหนักองค์ประกอบถึง 0.97 รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านมาตรฐานการตรวจสอบ และด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ มีน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 0.80 และที่ต่ำที่สุดคือ ด้านความเป็นอิสระ(0.51) เมื่อทาการหาอิทธิพลรวมจากทั้ง 2 ปัจจัยพบว่ามีอิทธิพลรวม 1.135 และ 1.082 ตามลำดับ

 

Rational Factors of Skills and Professional Ethics on Working Performance Affecting to the Quality of Accounts Auditing and Certified Reporting For Tax Auditors in Thailand.

The purposes for this study were to 1) analyze the rational factors of skills and professional ethics on working performance affecting to the quality of accounts auditing and certified reporting for tax auditors in Thailand 2) create the formation of Rational Factors of Skills and Professional Ethics on Working Performance Affecting to the Quality of Accounts Auditing and Certified Reporting for Tax Auditors in Thailand. The sampling group was business owners or partnership, head of accounting department, 398 accountants. Sampling size formation was calculated by Taro Yamane (1073) at the significance level of 95%. Questionnaire was the tool for data collecting. The statistics for data analysis was Path Analysis by the Construct Validity, Confirmatory Factor Analysis by Maximum Likelihood.

The result for this study found that rational factors of skills and professional ethics on working performance affecting to the quality of accounts auditing and certified reporting for tax auditors in Thailand was ethics in working performance which had the highest element to 0.81. The next was the skills in working performance which had the element to 0.37 from the statistical coefficient for decision R2=0.55 meant rational factors of skills and professional ethics on working performance affecting to the quality of accounts auditing and certified reporting for tax auditors in Thailand was accounting audit which had the element to 0.84. The next were Legislation issue (0.81) Account issue (0.80) and Information Technology (0.72). Under the Latent Rational factors regarding professional ethics on working performance affecting to the quality of accounts auditing and certified reporting for tax auditors in Thailand which were the factors in individual responsibility or corporation who operated for the element to 0.97. The next was Honesty issue, Standard examination issue and Responsibility to the clients which had the element equally to 0.80 and the lowest was Independent issue (0.51) when searching for the total influence from both factors found that the total influence as 1.135 and 1.082, respectively.


Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)