การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทย ภาคผลิตภัณฑ์และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Authors

  • อัลฮูดา ชนิดพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศษฐ์ คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Keywords:

การสื่อสารการตลาด, การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ, การสื่อสารการตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ธุรกิจสปาไทย, ธุรกิจสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Marketing Communication, International Marketing Communication, Marketing Communication in the United Arab Emirates

Abstract

วิจัยเรื่องการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาธุรกิจสปาไทยภาคผลิตภัณฑ์ และบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของธุรกิจสปาไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการวิจัยประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ เรื่องธุรกิจสปาไทย เรื่องศาสนาและวัฒนธรรม และเรื่องการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ และมีขอบเขตการวิจัยใน 2 ส่วน คือ 1) ภาคการส่งออกผลิตภัณฑ์สปาสู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 2) ภาคบริการของสปาไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดระหว่างประเทศของประเทศไทยในภาคการส่งออกผลิตภัณฑ์ และการบริการในธุรกิจสปา ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2) ศึกษาความเชื่อ วัฒนธรรม ของมุสลิมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เเละ 3) วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะสามารถพัฒนาการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศของประเทศไทย ในภาคการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสปาไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ มีการดำเนินการเก็บข้อมูลโดย การศึกษาทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งในประเทศไทย และในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 27 ท่าน

ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การสื่อสารทางการตลาดระหว่างประเทศของประเทศไทยในภาคการส่งออกผลิตภัณฑ์ และการบริการในธุรกิจสปาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของหน่วยงานภาครัฐมีการสื่อสารการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า และการสื่อสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ส่วนในภาคเอกชนมีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จากการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และพนักงานในธุรกิจสปาไทยที่ปฏิบัติงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบว่า ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจสปาไทยในสหรัฐเอมิเรตส์โดยตรง ทั้งภาคผลิตภัณฑ์ และภาคบริการ

 

International Marketing Communication: A Case Study of Thai Spa Products and Services in the United Arab Emirates.

The objectives of this research, International Marketing Communication: A Case Study of Thai Spa Products and Services in the United Arab Emirates are; 1) To study the method of International Marketing Communication of Thai spa products and services in the United Arab Emirates, 2) To study beliefs and cultures of Muslims in the United Arab Emirates, and 3)To analyze the significant factors which can develop International Marketing Communication method of Thai spa products and services in the United Arab Emirates. There are three pillars of research areas; Thai spa business, religion and culture, and international marketing communication, which will be focused on both Thai spa products and services sectors. This research used qualitative method approach for data collection by review literature and in-depth interviews. Researcher used 27 key informants for the in-depth interviews which were conducted in Thailand, and the United Arab Emirates.

The result of the study shows that the methods of marketing communication of Thai spa products and services are operated by both Thai public sector and private sector. In public sector, international marketing communication's channels are exposed in the beauty product expos and also through an advertisement on television. In private sector, international marketing communication's channels are presented in the Integrated Marketing Communication (IMC) method. As United Arab Emirates is a Muslim country in the Middle East, results of literature review and the in –depth interview show that beliefs and cultures directly influenced Thai spa products and services business.

According to the result of research methodology points that there are six important factors which could develop International Marketing Communication of Thai spa products and service in the United Arab Emirates which are; 1) Demographic Characteristics, 2) Economics Factors, 3) Political and Legal Environment, 4) Geographic Characteristics, 5) Culture Environment and 6) Communication Characteristics.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)