บริการรับทำบัญชี : กลยุทธ์บริหารงานในเชิงรุกเพื่อรองรับต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Authors

  • อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ปิยวรรณ แก้วจันทร์ Department of Accountancy, Faculty of Business Administration, Mahanakorn University of Technology

Keywords:

การจ้างทำกระบวนการธุรกิจ, ธุรกิจรับทำบัญชี, สำนักงานบัญชี, Business Process Outsourcing, Accounting Business, Accounting Office

Abstract

บทความนี้นำเสนอลักษณะของธุรกิจรับทำบัญชีในมุมมองของการจ้างทำกระบวนการธุรกิจในกลุ่มของการบริหารงานสนับสนุนภายในองค์กรซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เจ้าของกิจการไม่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญรวมถึงไม่มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงทำให้เกิดการจ้างผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีมาช่วยดำเนินการแทน การจ้างทำบัญชีนี้ช่วยให้เจ้าของกิจการมีความมั่นใจได้ว่าสามารถจัดทำบัญชี นำส่งภาษีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎระเบียบที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดไว้ เมื่อศึกษาการจ้างทำงานทางด้านการเงินและบัญชีในต่างประเทศ จะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากกว่าการจัดทำรายงาน สำหรับผลของการใช้บริการสำนักงานบัญชีที่มีผู้ทำการศึกษาไว้พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจโดยส่วนใหญ่พอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบัญชีและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อเสนอแนะว่าสำนักงานบัญชีน่าจะนำเสนอรายงานจากข้อมูลดังกล่าวในเชิงบริหารเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ สำหรับการบริหารงานในเชิงรุกของสำนักงานบัญชี ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการใช้บริการจ้างทำงานจากผู้ให้บริการอื่น อาทิเช่น งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายการให้บริการได้ทันต่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

Accounting Outsourcing Services: Proactive Administration Strategies to Support the Growth of Small and Medium Enterprises (SMEs).

This article presents the characteristic of accounting services in term of Business Process Outsourcing (BPO) under the business administration function group that is famous nowadays. Especially the small and medium business, the entrepreneurs who have no experience in accounting, no specialized personnel and no efficient application system for administration, outsource accounting function to the experienced and specialized person instead. The outsourcing increases their confidence and ensures that the accounting preparation, tax and financial report deliverable align with the government’s regulation. According to studying the outsourcing of financial and accounting function in other countries, the outsourcing’s objective emphasized on the efficiency in management rather than report preparation. The result of the service satisfaction previously collected by the researchers showed that the entrepreneurs please and leisurely continue the service. However, there was an essential recommendation about the presentation those figures in term of management accounting that will be useful for planning and making decision. For the proactive administration, the accounting offices should apply various information technology systems to develop and improve the business processes. This also includes outsourcing some functions to other outsourcing services, for example specific specialized works or routine tasks, to support the change and the expansion of services toward the growth of Small and Medium Enterprises.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)