การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรฝึกอบรม

Authors

  • สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  • ประทุม ฤกษ์กลาง คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Keywords:

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน, องค์กรฝึกอบรม, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ความภักดีของลูกค้า, Integrated Marketing Communications, Training Organization, Customer Relationship, Customer Loyalty

Abstract

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารในสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง รวมทั้งสามารถบอกถึงคุณสมบัติที่ดีต่างๆ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง ซึ่งการที่องค์กรใช้การสื่อสาร การตลาดแบบผสมผสานจะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย และทำให้ผู้บริโภครับรู้ในเนื้อหาของสารตามที่องค์กรต้องการจะถ่ายทอด ทั้งนี้องค์กรฝึกอบรมของรัฐบาล เอกชน และสถานศึกษามีการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่องค์กรฝึกอบรมนิยมใช้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง

 

Integrated Marketing Communications in Building Customer Relationship of Training Organizations

Integrated marketing communication helps organizations to communicate to consumers about how they differ from their competitors. An organization can present its outstanding qualities through various marketing communication tools in the same direction and consistently, which help them reach their target group. In turn, the consumers will become familiar and confident with the organization, and have the kind of behavior desired by the organization. Training organizations of government units, private companies, and educational institutes have been using integrated marketing communication to build relationship with customers. Most widely-used communication methods are: public relations, advertising, sales promotion, personal selling, and direct marketing.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)