เดือนของปีที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย

Authors

  • กัลยานี ภาคอัต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Keywords:

Month-of-the-Year Effect, ตลาดหลักทรัพย์ไทย, ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์, ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย, Thai Stock Market, Singapore Stock Market, Malaysian Stock Market

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะทางฤดูกาลของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เรียกว่า “Month-of-the-Year Effect” ในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน 3 แห่งแรกที่ซื่อขายผ่าน ASEAN Trading Link ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อค้นหาเดือนของปีที่ให้อัตราผลตอบแทนตลาดหรือหลักทรัพย์สูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทั้ง 3 แห่งแรก รวมทั้งศึกษาอัตราผลตอบแทนตลาดเฉลี่ยรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้ใช้สมการถดถอยเพื่อค้นหา Month-of-the-Year Effect ในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ส่วนอัตราผลตอบแทนตลาดโดยเฉลี่ยใช้ค่าเฉลียเลขคณิตและสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการวิจัยพบว่า มีปรากฏการณ์ของ Month-of-the-Year Effect ในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเดือนของปีที่มีผลตอบแทนตลาดสูงกว่าเดือนอื่นคือ เดือนกุมภาพันธ์ (2.88%) และเมษายน (2.42%) ในตลาดหลักทรัพย์ไทย เดือนเมษายน (2.16%) กรกฎาคม (2.95%) และธันวาคม (1.90%) ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเดือนกรกฎาคม (2.48%) และธันวาคม (2.16%) ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย สำหรับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนอยู่ระหว่าง -0.75 ถึง 2.88%, -2.50 ถึง 2.16% และ -1.39 ถึง 2.48% ในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย ตามลำดับ

 

Month-of-the-Year Effect in the Thai, Singapore and Malaysian Stock Markets.

This research concentrates on studying the monthly seasonality of market / stock returns, that’s so called Month-of-the-Year Effect, in the first three Asean Stock Markets; Thailand, Singapore and Malaysia, traded in terms of ASEAN Trading Link. The main objective of this study is to investigate the-Month-of-the-Year Effect in the Thai, Singapore and Malaysian stock markets. The subsidiary objective is to study the average monthly market returns of the three stock markets. Time-series regression is employed to investigate the month-of-the-year effect in the Thai, Singapore and Malaysian stock markets. Similarly, arithmetic mean and descriptive statistics are used to study the average monthly market returns. The results report that the phenomenon of the month-of-the-year effect appears in the Thai, Singapore, and Malaysian stock markets. February and April show the highest returns in the Thai capital market, with the rate of 2.88% and 2.42% while April, July and December are presented in Singapore and Malaysian stock markets, with the rate of 2.16%, 2.95% and 1.90% in Singapore and 2.48% and 2.16% in Malaysia respectively. For the average monthly market returns, they are in the range of -0.75 - 2.88% in the Thai capital market and -2.50 - 2.16% and -1.39 -2.48% in Singapore and Malaysian stock markets, respectively.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)