ตัวแปรกําหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจขนาดเล็ก

Authors

  • อัครนันท์ คิดสม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ธุรกิจขนาดเล็ก, การยอมรับเทคโนโลยี, Information and Communication Technology, Small Businesses, Technology Adoption

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยกำหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ ธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย ผลการศึกษาจากแบบจำลอง Logit พบว่าองค์ประกอบที่ว่าด้วยการประหยัดทรัพยากรซึ่งเป็นผลจาก ICT คือปัจจัยที่ทำให้โอกาสโดยเปรียบเทียบในการใช้ ICT (ทั้งการใช้ Website การใช้ E-Commerce และการใช้ Software เพื่อพัฒนาธุรกิจ) เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็ก คาดว่าเทคโนโลยีนั้นๆ น่าที่จะทำให้ตนสามารถประหยัดทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ในขณะที่องค์ประกอบปัจจัยภายนอกที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กนั้น ต้องใช้ ICT ทั้งจากแรงกดดันจากคู่ค้า และการส่งเสริมจากภาครัฐนั้น ส่งผลบวกต่อโอกาสโดยเปรียบเทียบในการใช้ Software เพื่อพัฒนาธุรกิจเท่านั้น ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กของประเทศ ยอมรับการนำ ICT ไปใช้เพื่อการดำเนินงานในกิจการมากยิ่งขึ้น ภาครัฐควรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ต่อการประหยัดต้นทุน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และใช้ข้อมูลในส่วนนี้เป็นกลยุทธ์การส่งเสริม อีกทั้งควรพิจารณาส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทีต่อเนื่องกัน เช่น ซอฟต์แวร์ทีช่วยบริหารงานทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อทำให้การตัดสินใจใช้ ICT ของธุรกิจในไทยนั้นมีอัตราที่เร็วขึ้น อันจะส่งเสริมความสามารถการแข่งขันในระยะยาวของประเทศได้ในที่สุด

 

Determinants of Information and Communication Technology Adoption: Case Study of Small Businesses

This research report explores factors explaining information and communication technology (ICT) adoption among sampled small size businesses in Thailand. Results from Logit models suggesting that the essential supporting factor helps increasing the possibility of adopting ICT (including website usage, e-commerce, and business development software) is resource saving due to the adoption. That is the more perceived resource saving the higher the chance that the sampled small businesses willingly to adopt the new ICT. Pressure from business partners and government supports only increase the odd of using business development software. Consequently, to promote ICT adoption among small enterprises, the government should emphasis the benefits of ICT in term of cost and resource saving. In order to increase ICT adoption speed, related software industry e.g. resource and cost saving software firms should be encouraged. This would help enhancing country competitiveness in the long run.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)