การตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย โดยใช้ AHP และ ZOGP

Authors

  • วรพจน์ มีถม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สหชัย ฉิมมณี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

สาธารณรัฐอินเดีย (ตะวันออกเฉียงเหนือ), เส้นทางการขนส่งสินค้า, โปรแกรมเป้าหมายแบบศูนย์หนึ่ง, กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์, North East India, Freight Route, Zero-One Goal Programming, Analytic Hierarchy Process

Abstract

แนวโน้มของการติดต่อค้าขายของประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีโอกาสขยายตัวได้มาก ในการศึกษาหาเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมจะสามารถทำให้สินค้าของประเทศไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ การวิจัยนี้ใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Model) สำหรับการตัดสินใจที่ใช้เกณฑ์ตัดสินใจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process (AHP) และการโปรแกรมเป้าหมายแบบศูนย์หนึ่ง (Zero-One Goal Programming (ZOGP) ร่วมกัน เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางมี 5 เกณฑ์ ได้แก่ 1) งบประมาณในการขนส่ง 2) เวลาในการขนส่ง 3) ความเสี่ยงด้านตัวสินค้า 4) ความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในเส้นทาง และ 5) ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เส้นทางขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐอินเดีย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มี 10 เส้นทาง ผลจากการคำนวณด้วยรูปแบบทางคณิตศาสตร์ พบว่าเส้นทางขนส่งสินค้าจากประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ไปยังสาธารณรัฐอินเดีย (ตะวันออกเฉียงเหนือ-เมืองกุวาฮาติ รัฐอัสสัม) ที่เหมาะสมทีสุดตามความต้องการของผู้ตัดสินใจ คือ กรุงเทพมหานคร – แม่สอด/เมียวดี – มะละแหม่ง – มัณฑะเลย์ – ตามู/มอเร่ห์ – เมืองกุวาฮาติ รัฐอัสสัม ซึ่งมีต้นทุนในการขนส่ง 237,000 บาท ใช้เวลาในการขนส่ง 13 วัน ความเสี่ยงในเส้นทางอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าความเสี่ยงด้านตัวสินค้า 4.00 (ระดับต่ำ) ค่าความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในเส้นทาง 5.55 (ระดับต่ำ) และค่าความเสี่ยงด้านอื่นๆ 4.00 (ระดับต่ำ) สำหรับตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

 

The Decision Making of the Freight Route between Thailand and North East India by AHP and ZOGP

The trend of international trade between Thailand and North East India has increased opportunities for growth. This study aims to investigate the appropriate logistic route to reduce cost. Therefore Thailand can enhance more competitive possibility than other countries. The mathematic model will combine Analytic Hierarchy Process (AHP) and Zero-One Goal Programming (ZOGP). Criteria for decision making consist of five factors: 1) budget, 2) time, 3) risk of damaged freight, 4) risk of infrastructure and 5) risk of other factors. Although there are 10 freight routes from Thailand to North East India, according to the mathematical result shown, the most profitable route is Bangkok - Mae Sot/Myawaddy – Mawlamyine – Mandalay – Tamu/Moreh – Kuwahati Assum. It will cost 237,000 (THB), 13 days travelling. While the risk scale of damaged freight, 20 ft. container is 4.00 (low risk), the risk scale of infrastructure is 5.55 (low risk) and the risk scale of other factors is 4.00 (low risk).

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)