รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง

Authors

  • ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

Keywords:

รูปแบบสมรรถนะผู้บริหาร, สถานประกอบการ, พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกจังหวัดระยอง, Administrators Competency Model, Establishment Eastern, Seaboard Industrial Estate Rayong Province

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง และเพื่อตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง โดยมีวิธีวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) สร้างรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ด้วยเทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ 18 คน 2) ตรวจสอบรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง โดยผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ด้วยการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง สร้างจากผู้เชี่ยวชาญมี 3 ส่วน ประกอบด้วย 4 ด้าน ส่วนที่ 1 สมรรถนะในการบริหาร ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดการ ส่วนที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2. ด้านการบริหารคน 3. ด้านการบริหารงาน ส่วนที่ 3 คุณลักษณะของผู้บริหาร ประกอบด้วย 4. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 2) ผลการตรวจสอบ รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง โดยผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ด้วยการสนทนากลุ่ม พบว่ารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และมีรูปแบบสมรรถนะเหมือนกับรูปแบบสมรรถนะที่สร้างขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

 

The Establishment Administrators Competency Model in the Eastern Seaboard Industrial Estate Rayong Province

This research has objectives to create a performance management of industrial zone east coast executives in Rayong Province and to examine the performance of the administrative establishment of industrial zone east coast of Rayong in two steps: 1) create a performance management establishments industrial zone east coast in Rayong Province with delphi technique from expert 18 people 2) examine the performance management of establishments industrial zone east coast in Rayong Province by the executive establishment. the Eastern Seaboard Industrial Estate in Rayong by focus group. The statistics used in the analysis were percentage median and inter-quartile range. The results showed that 1) competency model management establishment industrial zone east coast in Rayong created by experts from 3 factors in 4 dimensions and the first factor: performance management includes 1. The management the second factor: operation performance 2. Human resource management 3. The administration the third factor: executive character which consists of 4. Personal characteristics. 2) Examining results in performance management form eastern seaboard executives Rayong Province by focus group found that performance management of eastern seaboard executives in Rayong created are appropriate and feasible in practice and performance as a performance model is built according to expert opinion.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)