เกณฑ์การประเมินศักยภาพ เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน

Authors

  • วรพจน์ มีถม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

Keywords:

เกณฑ์การประเมิน, ศักยภาพเส้นทางการขนส่ง, การขนส่งสินค้าทางถนน, Assessment Criteria, Transport Potential, Road Transport

Abstract

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นการขนส่งรูปแบบหลักในการเชื่อมต่อในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เพื่อถ่ายเทวัตถุดิบ สินค้า แต่สภาพถนนในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมาก ด้วยปัจจัยเชิงกายภาพ เชิงสถิติ และเชิงเทคนิค ตั้งแต่ทิศทางจราจร ความกว้างของถนน เกาะกลางถนน ไหล่ทาง ผิวถนน ความลาดชัน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน งานวิจัยนี้ต้องการสร้างมาตรวัด (Scale) ที่เป็นมาตรฐานในการประเมินเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนนด้านกายภาพ เพื่อใช้ในการประเมินเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน และเป็นมาตรวัดที่เป็นมาตรฐานที่มีเหตุมีผล อธิบายและสอบกลับได้ เริ่มต้นจากการศึกษาบทความ งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า ทางถนน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมได้ 31 ปัจจัย นำมา ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Object Congruence Index: IOC) ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ การขนส่งสินค้า 9 ปัจจัย คือ 1) จำนวนช่องทางจราจรต่อทิศทาง 2) ความกว้างของผิวจราจร 3) ความ กว้างของไหล่ทาง 4) วัสดุผิวจราจร 5) ความคดเคี้ยว ลาดชันของถนน 6) การเสื่อมสภาพ ความเสีย หายของผิวหน้าจราจร 7) จำนวนจุดอันตรายในเส้นทาง 8) ความสามารถในการเชื่อมต่อกับการขนส่ง รูปแบบอื่น และ 9) ความสามารถในการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ จากนั้นนำปัจจัยที่ได้มาสร้างเกณฑ์ใน การประเมินเป็นมาตรวัด 5 ระดับ สุดท้ายนำไปทดลองประเมินเส้นทางการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพ- มหานครไปสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) จังหวัดเชียงรายผลการประเมินมี ระดับศักยภาพอยู่ที่ 3.42 แปลผลได้ว่าอยู่ในระดับศักยภาพสูง

 

Road Transport Potential Assessment Criteria

The freight road transport route is the main of connectivity in the AEC that transfer the materials and product between. The road performance in each country is very different with the physical, statistical and technical factors such as: the direction of traffic, the width of the road and pavement, road surface, road slope as well as facilities in transit. This research is to create a standard measurement (Scale) that for assessing the physical transport of goods by road. The scale is reasonable for measure and traceability. The first step, study research articles, interviews the experts of freight transport by road in both domestic and international gathered 31 factors were evaluated for consistency of the factors with the purpose (Item- Object Congruence Index: IOC) are factors that affect potential freight 9 factors: 1) the number of lanes in the direction, 2) the width of the road, 3) the width of the pavement, 4) the kind of road surface, 5) the slope of winding road, 6) the degradation of damaged surface, 7) number of the hazardous in route, 8) the ability to connect to other modes, and 9) the ability to connect with other countries. Then, the factors were constructed evaluation criterion in 5 levels. The final, to test evaluation set in the route from Bangkok to the forth Mekong River bridge (Chiang Khong-Huay Xai) in Chiang Rai province. The result level is 3.42 that is the high performance route.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)