การประเมินการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล กรณีศึกษาเปรียบเทียบ ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์

Authors

  • วรรษมนต์ สันติศิริ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
  • อัครนันท์ คิดสม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  • สิริภักตร์ ศิริโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

Keywords:

การบริหารความเสี่ยง, สินเชื่อบุคคล, COSO, ธนาคารพาณิชย์, สหกรณ์ออมทรัพย์, Risk Management, Personal Loans, Commercial Banks, Saving and Credit Cooperatives

Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการศึกษาการประเมินการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อบุคคลตาม แนวทางมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) กรณีศึกษาเปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษานี้คือ ธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ อัตราส่วนทาง การเงิน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินตนเอง และแบบวิเคราะห์ช่องว่างในการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางมาตรฐาน COSO ผลการศึกษาคือ 1) ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางมาตรฐาน COSO ทั้ง 8 ด้าน พบว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน COSO ไม่แตกต่างจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 2) ผลการประเมินตนเองตามแนวทางมาตรฐาน COSO ทั้ง 8 ด้าน พบว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์มีคะแนนรวมผลการประเมินตนเองเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มสหกรณ์ออม ทรัพย์ 3) ผลการวิเคราะห์ช่องว่างในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน COSO ทั้ง 8 ด้าน พบว่าการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ต่างกับ หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน COSO มากนัก 4) ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงิน พบว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์มีคะแนนรวมอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มสหกรณ์ออม ทรัพย์

 

The Assessment of the Personal Loans Risk Management : A Case Study of the Comparisons between the Commercial Banks and the Saving and Credit Cooperatives

The purpose of the study was to examine the assessment of the personal loans risk management approved by COSO standard (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission): The comparisons between the commercial banks and the saving and credit cooperatives. The commercial banks and the saving and credit cooperatives were study sample, using in depth interview with self-assessment forms and filling in the GAP analytical forms for the risk management by COSO standard. It revealed that 1) the results from the in depth interview by COSO standard for 8 dimensions, the commercial Banks dealing with risk management similar to the saving and credit cooperatives 2) the results from self-assessment by COSO standard in 8 dimensions illustrated that the commercial banks have average total scores of self-assessment more than the saving and credit cooperatives 3) the result of the GAP analysis of the risk management by COSO standard in 8 dimension found that the risk management assessment in the present of the commercial banks and the saving and credit cooperatives is not significant different from risk management by COSO standard 4) the result of the financial ratio analysis found that the commercial banks have average total scores of financial ratio more than the saving and credit cooperatives.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)