การป้องการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดงโดยสัญญาฟิวเจอร์สทองแดง

Authors

  • เอกวัตร์ แก้วล้วน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • อัครนันท์ คิดสม คณะเศรษฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สิริภักตร์ ศิริโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

การป้องการความเสี่ยง, ความผันผวนของราคา, ราคาทองแดง, สัญญาฟิวเจอร์สทองแดง, Risk Protection, Fluctuation of Proves, Copper Prices, Futures Contracts

Abstract

abstract unavailable

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)