การวัดและทำนายความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ

Authors

  • สิริภักตร์ ศิริโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • พารณี จันทร์ปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

ความภักดีต่อตราสินค้า, ความภักดีเชิงพฤติกรรม, ความภักดีเชิงทัศนคติ, Brand Loyalty, Behavioral Loyalty, Attitudinal Loyalty

Abstract

การวิจัยนี้ทำการวัดและทำนายความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีเเทค และทรูมูฟ โดยใช้องค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้ใช้บริการรายเดือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 600 ราย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทรูมูฟได้รับการประเมินสูงสุดในทุกองค์ประกอบ รองลงมาเป็นเอไอเอส และดีแทค ตามลำดับ ผลการทำนายความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะเฉพาะตราสินค้า ความผูกพัน และการบอกต่อผู้อื่น เป็นองค์ประกอบที่สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในความภักดีต่อตราสินค้าได้ประมาณร้อยละ 53.0

 

The Measurement and Prediction of Brand Loyalty on Mobile Phone Service Providers : The Comparison Case of AIS, DTAC and TRUEMOVE

The research was conducted to measure and predict brand loyalty to three service providers; AIS, DTAC and TRUEMOVE, by using the components synthesizing from theories, concepts and relevant researches. The sample in this study was 600 monthly pre-paid users in Bangkok and its perimeters. The research finding revealed that TRUEMOVE had the highest score in every components and followed by AIS and DTAC in orderly. The brand loyalty to service provider prediction result showed that brand identification, brand commitment and recommendation to others were the components which could totally explained the variation in brand loyalty by approximately 53.0 percentages.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)