การประเมินความต้องการที่จำเป็นในการฝึกอบรมของฝ่ายปฏิบัติการเรือ

Authors

  • สิริภักตร์ ศิริโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • สวรรยา สมานวิจิตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

ความต้องการจำเป็น, การฝึกอบรม, ฝ่ายปฏิบัติการเรือ, Needs Assessment, Training, Marine Operation Department

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม และนำเสนอความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการเรือ บริษัทประกอบธุรกิจเรือบรรทุกผู้โดยสารและยานพาหนะ (เรือเฟอร์รี่) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการเรือและผู้บริหาร จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมโดยวิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง พร้อมนำมาจัดลำดับจำแนกความต้องการจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความรู้และทักษะที่บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการเรือและผู้บริหารมีความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมมากที่สุดคือความสามารถทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานเรือ รองลงมาคือด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานเรือ

 

Training Needs Assessment of Marine Operation Department

The objective of this research was to conduct training needs assessment and propose the training needs of Marine Operation Department in a transportation ship for passengers and vehicles company (Ferry). The population in this research was 70 crews and managers. The research tool was questionnaire. The analysis was done by using percentage and mean and the training needs assessment was conducted by using Priority Needs Index (PNI) Modified method. The result, thereafter, was prioritized for each job position. The research finding revealed that the most needed knowledge and skills for crews and managers to be trained was the technical skills to operate the ship. The second one was the safety of passengers and operation of ship.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)