การจัดลำดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหุ้นระยะสั้นของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย

Authors

  • ภัทรพงศ์ ภู่มาลี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Keywords:

กระบวนการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย, หุ้น, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นักลงทุนในหุ้นระยะสั้น, นักลงทุนรายย่อย, Analytic Network Process, Stock, The Stock Exchange of Thailand (SET), Short-Term Stock Investors, Retail Investors

Abstract

ปัจจุบันการลงทุนในหุ้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนระยะสั้น ซึ่งการลงทุนระยะสั้นนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย บทความนี้เสนอการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อนักลงทุนรายย่อยในหุ้นระยะสั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย โดยเริ่มจากการสืบค้นปัจจัยที่มีผลต่อนักลงทุนในหุ้นระยะสั้นจากวารสาร หนังสือ และสื่อต่างๆ จากนั้นจึงได้คัดเลือกปัจจัย โดยออกแบบสอบถามนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในหุ้นระยะสั้น หลังจากนั้นจึงได้แบ่งปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัยหลักดังนี้ ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานด้านบริษัท ปัจจัยพื้นฐานด้านงบการเงิน ปัจจัยด้านเทคนิค และปัจจัยอื่นๆ จากนั้นออกแบบสอบถามตามวิธีการวิเคราะห์เชิงโครงข่ายและได้ทำการสอบถามนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในหุ้นระยะสั้น และได้ผลการศึกษาเป็นลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อนักลงทุนในหุ้นระยะสั้น โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในหุ้นระยะสั้น 5 ลำดับแรก คือ 1. ปัจจัยอัตรากำไรสุทธิ 2. ปัจจัยรายได้ 3. ปัจจัยข่าวความเคลื่อนไหวจากบริษัทผู้ประกอบการ 4. ปัจจัยการใช้กราฟแท่งเทียนช่วยในการตัดสินใจ และ 5. ปัจจัยข่าวการประกาศผลประกอบการ ตามลำดับ

 

The Use of Analytic Network Process to Analyze Significant Factors of Short-Term Investment of Retail Investors in Stock Exchange of Thailand

Nowadays, stock investment becomes more attractive to many people especially short-term investment. In short-term investing, the investment decision depends on many factors. This research attempts to derive relative priority scales of factors affecting the short-term investment of retail investors in Stock Exchange of Thailand (SET) by using ANP (Analytic Network Process). The study started with literature reviewing from journals, books, and other printed matters to determine the factors affecting short-term investment in a stock market and confirming the factors by interviewing the retail investors who invested in the short-term investment in SET. After the interview, an analysis was given. The factors were classified as five main factors which were economical fundamental factor, company factors, financial statement factors, technique factors, and other factors. Then a questionnaire based on ANP method was constructed and surveyed to the retail investors who invested in the short-term investment in SET. Analyses based on ANP were given and finally, relative priority scales of factors were shown. Five significant factors of short-term investment of retail investors in SET were 1. Net profit margin factor, 2. Income factor, 3. News of entrepreneurial companies factor, 4. Candlestick chart factor and 5. News of turnover operating result factor.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)