การจัดลำดับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ในประเทศไทย

Authors

  • อุษาวดี อินทร์คล้าย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  • จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Keywords:

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟัซซี่ ดีมาเทล, แผนผังกลุ่มความคิด, อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์, Information Technology, Fuzzy DEMATEL Method, Affinity Diagram, Automotive Assembly Industry

Abstract

งานวิจัยนี้เสนอลำดับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ ซึ่งจัดเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอุตสาหกรรมหนึ่ง งานวิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการห่วงโซ่อุปทานจากบทความและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ต่อจากนั้นจึงได้ทำการจัดกลุ่มตามหลักการของแผนผังกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลตามหลักการของฟัซซี่ ดีมาเทล (Fuzzy DEMATEL) ผลการวิจัย พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญที่สุดคือ เทคโนโลยีในกลุ่มการวางแผน นอกจากนั้น เทคโนโลยีในกลุ่มการวางแผนยังเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อเทคโนโลยีในกลุ่มอื่นๆ เทคโนโลยีที่มีความสำคัญรองลงมาคือ เทคโนโลยีในกลุ่มการจัดการคลังสินค้า และเทคโนโลยีในกลุ่มการจัดการองค์กร ตามลำดับ

 

Priorities of Information Technology in Supply Chain Management: A Case Study of Automotive Assembly Industry in Thailand

This research aims to prioritize information technology used in supply chain manage- ment. An automotive assembly industry, which is a major industry in Thailand, was used as the case study in this research. The research started with collecting data from articles and printed matters about information technology used in supply chain management. Then, a concept of affinity diagram was utilized in order to categorize the gathered management information technology with experts’ opinions. A questionnaire and analysis based on Fuzzy DEMATEL was constructed and surveyed. Based on the analysis, it was found that the most significant information technology was in the planning cluster. Further, the information technology in planning cluster was the cause cluster and effected to other clusters. The second most one was Information technology in warehouse and third, information technology in organization management.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)