การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งออกสินค้าเกษตร

Authors

  • ชยงการ ภมรมาศ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธนพร ศรียากูล สาขาวิชาสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงประจักษ์, อัตราแลกเปลี่ยน, การส่งออกสินค้าเกษตร, Empirical Discourse Analysis, Exchange Rate, Exports of Agricultural Products

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมในเชิงประจักษ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมหลักที่ถูกผลิตซ้ำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในสังคมไทยโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ ทั้งจากแวดวงวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยนำข้อมูลอนุกรมเวลาของอัตราแลกเปลี่ยน และการส่งออกสินค้าเกษตร มาวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ถดถอย และการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวด้วยวิธีของโจฮานเซน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กับการส่งออกสินค้าเกษตร ขณะที่การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวด้วยวิธีของโจฮานเซน กลับแย้งว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวใดๆ ต่อกัน ยืนยันให้เห็นอีกครั้งว่าการกล่าวอ้างทรรศนะเหล่านี้ แม้เพียงลำพังสินค้าเกษตร ก็มิใช่การบกพร่องโดยสุจริต แต่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการการครอบงำเชิงวาทกรรม ที่เอื้อต่อการฉกฉวยประโยชน์ของชนชั้นนำ ด้วยการอำพรางให้อยู่ในรูปของความรู้และความจริง ซึ่งสมาชิกอื่นๆ ของสังคมไม่คิดหวาดระแวงหรือโต้แย้งเช่นเดียวกัน

 

An Empirical Discourse Analysis on Correlations between the Exchange Rate and Exports of Agricultural Products.

The objective of this study is to empirically analyze the discourse on correlations between exchange rate and exports of agricultural products, which is a part that has been continuously and extensively reproduced in the Thai society by the authorities from academia, the public and private sectors. The study analyzes the time-series data of the exchange rate and exports of agricultural products by advanced statistical analysis, regression, and the Johansen Cointegration Test. Through regression, we find that the exchange rate negatively correlate to exports of agricultural products. On the contrary, Johansen Cointegration Test does not demonstrate any long-term equilibrium relationship. This outcome reaffirms that the claim of such view, though merely on agricultural products, is not a defect in good faith but another example of the dominance-of oriented discourse, which gives way for elites to take advantage as a camouflage in the form of knowledge and truth, while others in the society never suspect nor argue about it.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)