การตอบสนองต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควีดีโอของเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ทวีทรัพย์ พุทธองค์รักษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • องอาจ ปทะวานิช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

โฆษณาแฝง, มิวสิควีดีโอ, การตอบสนอง,

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมมิวสิควีดีโอ 2) ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควีดีโอ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเปิดรับชมมิวสิควีดีโอและ 4) ศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควีดีโอจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่รับชมมิวสิควีดีโอและอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 400 คน พบว่าผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง, มีอายุระหว่าง 18 - 21 ปี, มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาทขึ้นไป, พักอาศัยที่บ้านหรือคอนโด, กิจกรรมที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุด คือการใช้คอมพิวเตอร์, มีพฤติกรรมในการรับชมมิวสิควีดีโอ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรับชมมิวสิควีดีโอผ่านทางคอมพิวเตอร์, โดยชมน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, ในช่วงเวลา 18:01 – 00:00 น., ลักษณะโฆษณาแฝงที่พบมากที่สุด คือ การหยิบ จับ ใช้สินค้าหรือบริการของนักแสดง, บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการชมมากที่สุด, ความตั้งใจชมมิวสิควีดีโออยู่ในระดับปานกลาง, พฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณา แฝงในมิวสิควีดีโอโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยทางด้าน เพศ อายุ และกิจกรรมที่ใช้เวลาด้วยมากที่สุดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับชมมิวสิควีดีโอ ปัจจัยทางด้าน อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควีดีโอแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

Responsiveness toward Product Placement on Musical Videos of the Youth in Bangkok Metropolitan.

The aim of this study is 1) to study the media exposure on Music Videos of Thai youths, 2) to study the responsiveness toward Product Placement on Music Videos of Thai youths, 3) to study the relationship of personal factors toward the media exposure on Music Videos of Thai youths, and 4) to study the levels of responsiveness toward Product Placement on Music Videos of Thai youths according to personal factors. The sample consisted of 400 people and the data of the media exposure on Music Videos of Thai youths in Bangkok Metropolitan Region on the study were collected by using the questionnaires. The research found that: Thai youths is stayed at homes or condos. Activities took the most is using the computers, Watch music videos via computer, watched less than 3 hours per week, for the duration of 06.01-12.00 pm, The most common of manner Product Placement on Music Videos was picking, handling, using product or services of artiste, The famous people influence the most watching, Watching the music videos medium. The findings found that the responsiveness toward Product Placement on Music Videos of Thai youths was at intermediate level. Personal factors (gender, age and hobby) had a relationship with the media exposure on Music Videos of Thai youths. The responsiveness toward Product Placement on Music Videos of Thai youths was varied to age and salary at 0.05 level of significant.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)