การหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบครึ่งๆ กลางๆ : ข้อสนับสนุน และข้อโต้แย้ง

Authors

  • ชิตวันพัทณ์ วีระสัย สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

กลยุทธ์การแข่งขัน, กลยุทธ์ทั่วไป, การใช้กลยุทธ์แบบครึ่งๆ กลางๆ, Competitive Strategies, Generic Strategies, Stuck-in-the-Middle

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งในเรื่องการหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขัน แบบครึ่งๆ กลางๆ (Stuck in the Middle) ในองค์การธุรกิจ อันเนื่องมาจากองค์การธุรกิจล้วนต้องการมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรม หนทางสำคัญในการสร้างสรรค์ข้อได้เปรียบนั้น คือ กลยุทธ์การแข่งขัน (กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน และกลยุทธ์การมุ่งเฉพาะด้าน) ทั้งนี้มีปัญหาสำคัญที่พบคือ ควรหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขัน แบบครึ่งๆ กลางๆ หรือไม่ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน พบว่า ผลการวิจัยและองค์การธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งต่างสนับสนุนให้กิจการหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบครึ่งๆ กลางๆ หรือใช้เพียงกลยุทธ์เดียว (Pure Strategy) กล่าวคือ กิจการต้องใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างหรือกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางตรงข้าม ผลการวิจัยและองค์การธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งต่างโต้แย้ง โดยแนะนำให้กิจการใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Strategies) หรือ ร่วมกัน (Hybrid / Combination Strategies) กล่าวคือ ให้ใช้ทั้งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนพร้อมกัน ซึ่งก็คือให้ใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบครึ่งๆ กลางๆ นั้นเอง

 

Avoidance of ‘Stuck-in-the-Middle’ Competitive Strategies: Supports and Arguments.

The purpose of this article is to present supports and arguments on avoidance of ‘stuckin- the-middle’ competitive strategies in business organization. All business organizations want to have competitive advantage over their competitors in the same industry, and an important way to create the competitive advantage is Competitive strategies (Differentiation strategy, Overall cost leadership strategy and Focus strategy). However, a significant problem is whether we should avoid using ‘stuck-in-the-middle’ competitive strategies or not. Related literature from past and present has been reviewed. The results from some previous research papers and successful business organizations, on one hand, supported the avoidance of using ‘stuck-in-the-middle’ competitive strategies or the use of one strategy (Pure strategy). That is to say, the firms have to use Differentiation strategy or Overall cost leadership strategy. On the other hand, some other previous research papers and successful business organizations argued. They suggested the firms use an Integrated strategies or Hybrid / Combination strategies. That is to say, the firms have to use both Differentiation strategy and Overall cost leadership strategy simultaneously, which, in other words, is the use of ‘stuck-in-the-middle’ competitive strategies.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)