คุณภาพชีวิตของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • นวลลักษณ์ ประภัสสรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Keywords:

คุณภาพชีวิต, ผู้ขายของหาบเร่และแผงลอย, กรุงเทพมหานคร, Quality of Life, Peddlers and Stalls, Bangkok

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาลักษณะทางบุคลิกภาพของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอยในเขต กรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอยในเขต กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางบุคลิกภาพต่างกัน

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอย ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่าที, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย วิธีการเชฟเฟ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแล้ว มีอายุ 41-50 ปี มี รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และไม่มีบุตร ผู้ขายสินค้าแบบหาบเร่และแผงลอยในเขต กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตด้านร่างกายและคุณภาพ ชีวิตด้านจิตใจ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คุณภาพชีวิตด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน ระดับปานกลาง

 

Quality of Life of Peddlers and Stalls in Bangkok Area

The present study is a survey research aiming: 1) to study level quality of life of peddlers and stalls in Bangkok area, 2) to study the level quality of life of peddlers and stalls in Bangkok area which have different demographic characteristics, 3) To study the personality of peddlers and stalls in Bangkok area, and 4) To study the level quality of life of peddlers and stalls in Bangkok area.

The sample size was 400 samples with a set of questionnaires as a data collection instrument. The method of analysis is finding percentage, mean, standard deviation and comparing mean by using the t-test and one way ANOVA to analyze the deviation of each pair. The Scheffe’s method to analyze the difference of each pair with the significant level of 0.05

The research results showed that most of peddler and stalls were female, married, age 41-50 year old, with the income range from 5,001 – 10,000 THB/month and childless. The overall level of quality of life is at medium level. The physically and mentally quality of life are relatively high level. Meanwhile, the level social and environmental qualities of life are the medium level.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)