การศึกษาโซ่อุปทานของสินค้าประเภทเครื่องสำอางเพื่อการส่งออกไปประเทศเวียดนาม

Authors

  • สมพิทย์ สุวรรณโณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
  • ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

Keywords:

เครื่องสำอาง, โซ่อุปทาน, การส่งออก, Cosmetic, Supply Chain, Export

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสินค้าประเภท เครื่องสำอาง ที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ ของโซ่อุปทาน รูปแบบการขนส่ง กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น วิธี การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ได้แก่ ผู้ประกอบการไทยที่ส่งเครื่องสำอางไปยังประเทศเวียดนาม ผู้ผลิตเครื่องสำอาง บริษัทขนส่งที่ ได้รับการว่าจ้างจัดส่งเครื่องสำอางไปยังประเทศเวียดนาม การศึกษาได้แบ่งกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของธุรกิจ คือ บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดเล็ก จากการศึกษาพบว่าทั้งสามกลุ่มขนาดธุรกิจ มีโซ่อุปทานที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันที่วิธีการทำ การตลาด และการกระจายสินค้า ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ กฎหมายและกฎระเบียบของ ประเทศเวียดนาม ยุ่งยากซับซ้อน และล่าช้า

 

The Study of Cosmetic Supply Chain for Export to Vietnam

The objective of this research is to study cosmetic’s supply chain and logistics system for export to Vietnam by studying in several aspects such as supply chain and logistics model, relevant regulations, problems and obstacles. The study method is conducted by in-depth interview several parties that related to this industry such as Thai exporters, cosmetic manufacturers, and logistics providers. The study divided these parties to 3 groups based on business size which are large, medium, and small companies. The result shows that despite of their size they have similar supply chain components; however they have different marketing policy and logistics characteristics. The problems and obstacles that we found is Vietnamese’s law and regulations are difficult, complex, and sluggish.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)