การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและการหามาตรการในการลดต้นทุน กรณีศึกษา บริษัทส่งออกอาหารประเภทเนื้อสัตว์

Authors

  • นริศรา จันทร์คล้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคร
  • ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

ต้นทุนโลจิสติกส์, ต้นทุนฐานกิจกรรม, Logistics Cost, Activity- Based Costing

Abstract

abstract in Thai unavailable


The Study of Logistics Cost Using Activity-Based Costing and Developing Cost Reduction Measures Case Study - A Meat Export Company

This research studies logistics costs of company case study which export frozen Tilapia fish fillet to America. The study starts with collecting all related data, then derived from those data the cost of organizationss activities are developed based on Activity%Based Costing. After that, we search for causes that originate high logistics costs. Finally, we brainstorm all related personnel to develop a cost reduction framework and set it as an operation manual standard.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)