การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดจ้าง (Outsourcing) ด้านการขนส่งสินค้า

Authors

  • สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
  • ปาจรีย์ เจริญแก้ว สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
  • ศิริกมล ภู่สำลี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

Keywords:

บริการการจัดจ้าง, กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์, การขนส่งสินค้า, outsourcing, Analytic Hierarchy Process, logistics

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดจ้าง (Outsourcing) ด้านการขนส่งสินค้าและความสำคัญในแต่ละปัจจัย การศึกษาครั้งนี้ทำโดยการสัมภาษณ์กลุ่มอุตสาหกรรม 4 ประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมเกษตร, อาหาร และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการจัดจ้าง (Outsourcing) ด้านการขนส่งสินค้าประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก และ ปัจจัยย่อยดังนี้ คือ 1) อัตราค่าบริการ 2) ความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 2.1) ชื่อเสียง 2.2) ความมัน่ คง 2.3) ประสบการณ์ 3) ศักยภาพ ประกอบด้วย 3.1) ความยืดหยุ่นในการให้ บริการ 3.2) เทคโนโลยี 3.3) ความสามารถในการรองรับงาน และ 4) ศักยภาพ ประกอบด้วย 4.1) การตรงต่อเวลา 4.2) การรับประกันความเสียหาย และได้นำปัจจัยที่ได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 4 ประเภท มาหาน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยการเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ๆ ตามแนวทางกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP) และเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญโดยใช้โปรแกรม Expert Choice Version 9 รวมทั้งใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้วยวิธี Paired Samples Test เพื่อทำให้ทราบว่ามีปัจจัยคู่ไหนบ้างที่แตกต่างกันหรือที่ไม่แตกต่างกัน รวมทั้ง ใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของทั้ง 4 อุตสาหกรรม ด้วยวิธี ANOVA ทำให้ทราบว่าทั้ง 4 อุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับปัจจัยระดับที่ 1 และปัจจัยระดับที่ 2 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

Research on Factors Influencing the Selection of Outsourcing for Product Logistics

This research was to examine the factors influencing the selection of outsourcing for product logistics and significance of each dominant factor. The research was conducted by interviews of 4 industrial clusters: automobile, electricity, agriculture and food, and chemicals. There were 4 main factors influencing the selection of outsourcing for product logistics, and also other 2 minor factors: 1) service fee; 2) creditability, which consisted of 2.1) reputation, 2.2) stability, 2.3) experience, 3) potential, which consisted of 3.1) service flexibility, 3.2) technology, 3.3) ability of work handling, and 4) potential, which consisted of 4.1) punctuality, 4.2) damage warranty. The factors from interviews of all 4 industrial clusters were weighted to find out the importance of each factor. The paired factors were compared by the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the importance weights were compared by the use of Expert Choice Version 9. The SPSS program was used to analyze the factor correlation by the use of Paired Samples Test to find out the difference and indifference of each paired factor. The SPSS program was also used to analyze the deviation of factors at Level 1 and Level 2 of all 4 industrial clusters by way of ANOVA. The results showed that there was no difference in the importance given to factors at Level 1 and Level 2 for all 4 industrial clusters at a statistic test level

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)