การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะกรณีศึกษา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Authors

  • เกษร ฟักเย็นใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
  • ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร

Keywords:

การพัฒนาบุคลากร, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะในงาน, Personnel Development, Core Competencies, Job Competencies

Abstract

แนวทางการพัฒนาบุคลากร บนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency) มีพื้นฐานว่าการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่งได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น และคุณลักษณะที่จำเป็นส่วนบุคคลเอง การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษา สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงาน ของพนักงานสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้มีการประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และสร้างเกณฑ์ ในการวัดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงานสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ ขึ้นมา จากนั้นได้ทำการประเมินสมรรถนะตำแหน่งงานต่างๆ ด้วยวิธีการประเมินแบบ 180 องศา และได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงสมรรถนะที่ควรต้องได้รับการพัฒนาของตำแหน่งงานต่างๆ กับแผนการฝึกอบรมของฝ่ายบุคลากร จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะในงาน เช่น ความรู้ในเชิงเทคนิคเฉพาะงาน และพัฒนาคุณลักษณะที่จำเป็นต่อผลสำเร็จของงานอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ความรับผิดชอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามแนวทางในการพัฒนาบุคลากรนอกจากการฝึกอบรมแล้วยังสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ประกอบได้ด้วย

 

Personnel Development Based on Competency Case Study - Mahanakorn University of Technology

Personnel development principle based on competency means that a person can shows competency when one owns knowledge, skill, and capability in the job that one doing. In this research, we study core competencies of teaching assistants in Mahanakorn University by evaluation, prioritization, and developing criteria to measure them for different job positions using 180 degree of evaluation. Then we compare these criteria among different job positions to find which competency criteria need improvement such as technical knowledge and develop necessary characteristic to success in jobs.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)