การประยุกต์ใช้แนวคิดของ COSO ในการออกแบบความเชื่อมโยง

Authors

  • จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat University
  • ดุจฤทัย วงศ์ไพบูลย์วัฒน College of Innovation, Thammasat University

Keywords:

การควบคุมภายใน, การออกแบบความเชื่อมโยง, Internal control, Linkage design, COSO

Abstract

ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ การมีรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถืออันจะนำมาซึ่งการวิเคราะห์และวางแผนที่ถูกต้องต่อไปมีส่วนทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำรายงานทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี งานวิจัยนี้จึงได้นำแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO มาช่วยในการออกแบบความเชื่อมโยงภายใน โดยทำการศึกษาจากกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง ในแผนกบัญชีและการเงิน ส่วนงานขายและงานต้นทุน ซึ่งผลของความเชื่อมโยงใหม่นั้น ทำให้ลดกระบวนการทำงาน โดยใช้สารสนเทศที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดการควบคุมภายใน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยมากขึ้น

 

Application of COSO Concept to Linkage Design

In today’s fierce competition, operations’ effectiveness and efficiency are required. Reliable financial statements, leading to accurate analysis and planning, bring to operations’ effectiveness and efficiency. Therefore, an establishment of financial statements requires a superior internal control. This paper applies an internal control concept of COSO to design internal linkages of a case study. The case study is sales and cost analysis section in accounting and finance department of a company. The results show the operations reduction leading from using efficient information system and an improved internal control. The improved linkage brings a reliable and secure data.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)