ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

2020-02-09


#เปิดรับบทความในสาขา
การบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม
------------------
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/index