Author Instruction

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

Download

2.

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

Download

3.

รูปแบบบทความวิจัย (Research Template)

Download

4.

รูปแบบบทความวิชาการ (Academic Template)

Download

5.

ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร

Download

 6.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

Download