วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JSSNU’s Publication Ethics)

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยึดมั่นในหลักจริยธรรมการพิมพ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติตามกรอบแนวทางจริยธรรมการตีพิมพ์ของ Committee on Publication Ethics (COPE) ดังต่อไปนี้

 

1. จริยธรรมในการตีพิมพ์สำหรับผู้เขียนต้นฉบับ


2. จริยธรรมในการตีพิมพ์สำหรับผู้ประเมินบทความ


3. จริยธรรมในการตีพิมพ์ของกองบรรณาธิการวารสาร