บทปริทัศน์หนังสือ ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์: พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย

Main Article Content

Nithi Nuangjamnong

Abstract

None

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nuangjamnong, N. . (2022). บทปริทัศน์หนังสือ ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์: พลวัตรัฐราชการไทยจากยุครุ่งเรืองสู่ยุคเสื่อมถอย. Journal of Social Sciences Naresuan University, 18(1), 239–244. https://doi.org/10.14456/jssnu.2022.8
Section
Book Review

References

Bowornwathana, B., & Poocharoen, O. (2010). Bureaucratic politics and administrative reform: Why politics matters. Public Organization Review, 10, 303-321.

Chaiching, N. (2013). Anti-Siamese revolution movements, 1932-1957. Nonthaburi: Same Sky Publishers [In Thai].

Girling, J. (1981). Thailand: Society and politics. Ithaca: Cornell University Press.

Laothamatas, A. (1992). Business associations and the new political economy of Thailand: From bureaucratic polity to liberal corporatism. Boulder: Westview Press.

McCargo, D. (2005). Network monarchy and legitimacy crises in Thailand. The Pacific Review, 18(4), 499-519.

Morell, D., & Samudavanija, C. (1981). Political conflict in Thailand: Reform, reaction, revolution. Cambridge: Oelgeschlager.

Prompanjai, A. (2020). Premocracy: The Thai hybrid regime. Bangkok: Illumination Editions. [In Thai].

Ricks, J. (2018). Agents, principals or something in between? Bureaucrats and policy control in Thailand. Journal of East Asian Studies, 18(3), 321-344.

Riggs, F. W. (1966). Thailand: The modernization of a bureaucratic polity. Honolulu: East-West Center Press.