1) ผู้เขียนต้องชี้แจงต่อ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าต้นฉบับงานเขียนที่เสนอต่อวาสารฯ นั้นเป็นงานที่ผลิตขึ้นเอง และมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการดื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการโจรกรรมผลงานวิชาการของผู้อื่น (Plagiarism)


2) ต้นฉบับของผู้เขียนนั้นต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ


3) กรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน การเรียงลำดับของผู้เขียนให้เป็นการตัดสินใจของผู้เขียนร่วมทุกคน และชี้แจงจ่อบรรณาธิการให้ชัดเจน


4) ผู้เขียนต้องไม่เสนอต้นฉบับซ้ำซ้อนกับวารสารวิชาการอื่นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เสนอต่อ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


5) ผู้เขียนต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่สามอย่างชัดเจนในการผลิตซ้ำเนื้อหาและรูปภาพ (text and image) ที่มีลิขสิทธิ์


6) ผู้เขียนควรต้องระบุแหล่งทุนในการทำวิจัย (ถ้ามี) ให้ชัดเจนในต้นฉบับ


7) กรณีที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่จะตีพิมพ์ใน วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เขียนต้องระบุไว้ให้ชัดเจนด้วย


8) ผู้เขียนควรต้องแจ้งต่อบรรณาธิการหากตรวจพบว่ามีความผิดพลาดในการตีพิมพ์ เพื่อให้ทาง วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิมพ์แก้ไขเป็น erratum ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ


9) ผู้เขียนย่อมมีสิทธิที่จะร้องเรียนหรือขอคำชี้แจงจากบรรณาธิการเกี่ยวกับการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานต่าง ๆ