1) กองบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดพิมพ์ของ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการสูงสุด และบรรณาธิการพร้อมที่จะแก้ไข้และชี้แจงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดพิมพ์ในกรณีต่าง ๆ


2) กองบรรณาธการมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างเรื่องเพศ เชื้อ ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมือง


3) กองบรรณาธิการจะได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้เขียน และผู้ประเมินบทความเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน


4) กองบรรณาธิการมีการตัดสินใจในการเลือกตีพิมพ์บทความบนพื้นฐานของคุณภาพทางวิชาการและความเหมาะสมสำหรับ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยปราศจากการแทรกแซงการตัดสินใจจากผู้อื่น


5) กองบรรณาธิการมีคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการตีพิทพ์บทความใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเว็บไซต์ของวารสารอย่างชัดเจน


6) กองบรรณาธิการมีการจัดการต้นฉบับบทควาทที่ได้รับเข้ามาอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ ในกรอบเวลาที่เหมาะสม และการจัดการต้นฉบับทั้งหมดในทางลับ และส่งต่อให้บุคคลที่สามเพื่อเป้าประสงค์สำหรับการประเมินบทความแต่เพียงเท่านั้น


7) กองบรรณาธิการจะสร้างระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของผู้ประเมินบทความจะได้รับการคุ้มครอง


8) ดุลยพินิจการพิจารณาบทความของกองบรรณาธิการ ผ่านระบบประเมินของ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ถือเป็นที่สุด


9) กองบรรณาธิการจะมีแนวทางในการส่งต่อข้อมูลให้กับกองบรรณาธิการคนใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่จำเป็นทั้งหมด และจะได้ชี้แจงให้สมาชิกในกองบรรณาธิการคนใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่จะเป็นทั้งหมด และจะได้ชี้แจงให้สมาชิกในกองบรรณาธิการได้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย/หรือแนวทางในการทำงานใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ


10) กองบรรณาธิการจะมีระบบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interests) ของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้นฉบับ ตลอดจนผู้ประเมินบทความอย่างชัดเจน