การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา จากข้อตกลงปารีส

  • วัชรินทร์ ชาญศิลป์
คำสำคัญ: การถอนตัว, สหรัฐอเมริกา, ข้อตกลงปารีส

บทคัดย่อ

การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา จากข้อตกลงปารีสเป็นผลมาจากหลาย ปัจจัย ได้แก่ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติอเมริกัน บุคลิกภาพแบบนักธุรกิจของ ประธานาธิบดีทรัมป์ การที่พรรครีพลับริกันครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐ หลังการถอนตัวจากข้อตกลงปารีส การดำเนินงานตามข้อตกลงปารีสอาจประสบ ปัญหาในด้านการสนับสนุนเงินทุน การขาดการวางแผนที่ดีในเรื่องการชดเชย เมื่อเกิดความสูญเสีย และการขาดการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-02-26