ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มบริการและสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง

  • อรนันท์ กลันทะปุระ
  • วัชรพงษ์ หิรัณยะวสิต

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจ, ความผูกพันต่อองค์การ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ระดับความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันต่อองค์การกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มบริการและสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กลุ่มบริการและสนับสนุนการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 207  คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA และการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย (Pearson’s Product Moment Correlation: r)

            ผลการศึกษา พบว่า 1) ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง โดย ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความมั่นคงในงาน และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า 2) ในภาพรวมบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เรียงลำดับตามรายด้านได้ ดังนี้ ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์การ ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และด้านความต้องการที่จะดำรงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และยังพบว่า 3) ความพึงพอใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-25