ความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายโรงงานและอะไหล่

ผู้แต่ง

  • สุธารัฐ พฤฒิวงศ์
  • กิ่งกนก ชวลิตธำรง

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจในการทำงาน, ฝ่ายโรงงานและอะไหล่

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายโรงงานและอะไหล่จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายโรงงานและอะไหล่ มีความพึงพอใจในการทำงานในระดับมาก พิจารณาออกมาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านทักษะในการทำงาน ด้านเวลาในการทำงาน และด้านความห่างไกลบ้านน้อยที่สุด สำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในด้านภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-21