ความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้แต่ง

  • วาสนา ทีวะเวช

คำสำคัญ:

ความผูกพันต่อองค์กร, พนักงาน, ธนาคารเกียรตินาคิน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ  4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  จำนวน 320 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบความต่างด้วยวิธีของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  มีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก และมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  เพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  ในขณะที่ความพึงพอใจในการทำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร ในระดับค่อนข้างสูง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-25