ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • วิริยะ ปลื้มจิตต์
  • จุฑาทิพ คล้ายทับทิม

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น, การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตาม ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการรับบริการจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และปัจจัยด้านความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มาใช้บริการด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ จำนวน 151 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ T-Test และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว ผู้วิจัยหาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffé โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05  ผลงานวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจบริการมีความเห็นต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีปัจจัย ด้านผู้ประกอบการต่างกัน ได้แก่ ทุนการจดทะเบียน รายได้ต่อเดือน ขนาดของธุรกิจ (ด้านจำนวนแรงงาน , ด้านจำนวนทรัพย์สินถาวร) มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านประเภทของธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับปัจจัย ด้านประสบการณ์ในการรับบริการจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่แตกต่างความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพบว่าไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-25