ความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง

  • ขจรศักดิ์ เอี้ยวสุวรรณ

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น, ความรับผิดชอบต่อสังคม, โรงไฟฟ้าราชบุรี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้แก่  1. ด้านสิ่งแวดล้อม 2.  ด้านสังคมและชุมชน 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านสิทธิมนุษยชน 5. ด้านสาธารณสุข และ 6. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี ในภาพรวมพบว่า อยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานไฟฟ้าราชบุรี ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมบางครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.17) ในขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เพศ สัญชาติ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระยะเวลาอยู่อาศัย ระดับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าราชบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-25