อิทธิพลของปัจจัยการตลาดต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกิจที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1

ผู้แต่ง

  • ณฐวัฒน์ พระงาม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
  • ถนัด ดาวเวียง

คำสำคัญ:

ปัจจัยการตลาด, ความตั้งใจใช้บริการ, ธุรกิจที่พักแรม, กลุ่มเจเนอร์เรชั่น Z

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการตลาดในการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการตลาดต่อความตั้งใจ    ใช้บริการธุรกิจที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่น Z จำนวน 400 ราย กรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริงจึงใช้สูตรของคอแครน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .967 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ      การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการตลาดในการใช้บริการธุรกิจที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่น Z โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 2) ปัจจัยการตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกิจที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในด้านราคา (β= .483) ด้านผลิตภัณฑ์ (β= .462) และด้านช่องทางการให้บริการ (β= .167) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤติกา สายณะรัตร์ชัย และคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา. (2562). การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

กฤษฏา ติยวิวัฒนานุกุล และโสมสกาว เพชรานนท์. (2559). การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 3(2), 50-60.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2557). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562). แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2562. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

จันทิมา รักมั่นเจริญ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและ รีสอร์ตของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ณภัทร ธานีรัตน์ และภัคจิรา นักบรรเลง. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคำนุช. (2558). ความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานการวิจัยกองทุนส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ.

นิยม เจริญศิริ. (2558). ปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปรีชา อัศวโกสินชัย. (2560). 7Ps ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สมาคมกายภาพบำบัด แห่งประเทศไทย.

ปฤณพร บุญรังสี และประสพชัย พสุนนท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(ฉบับพิเศษ), 193-205.

วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์. (2561). รูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย Gen Y. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 12(ฉบับพิเศษ), 134-149.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). อุตสาหกรรมโรงแรม ปี 2560. กระแสทรรศน์, 10(7), 1-8.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก. (2561). ธุรกิจโรงแรม. สืบค้น สิงหาคม 15, 2564, จาก https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2018/02/IN_hotel_61_detail.pdf.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง. (2561). ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน). พิษณุโลก: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง.

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. New York: John Wiley and Sons Inc.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper Collins Publishers.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to theory and research. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, Philip. (2012). Marketing Management. Pearson Education., New Jersey: Prentice Hall.

Kotler, Philip. & Keller, Kevin Lane. (2012). Marketing Management. Global Edition. England: Pearson Education.

Tourism Western Australia. (2008). Five A’s of Tourism. Retrieved October 12, 2021, from http://www.tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/pdf/Quickstart_five%20A's%20of%20Tour

ismLOW.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27