การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำพริกจากจิ้งหรีด ในเขตพื้นที่ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง

  • ประภัสสร วิเศษประภา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • รัชนิดา รอดอิ้ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำสำคัญ:

ต้นทุน, ผลตอบแทน, จิ้งหรีด, น้ำพริก, การแปรรูปอาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ำพริกจากจิ้งหรีด และ 3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการผลิตน้ำพริกจากจิ้งหรีด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ราย เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2566 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจำแนก เปรียบเทียบ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การคำนวณทางการบัญชี ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยผลิตได้ประมาณ 1 ตันต่อเดือน รูปแบบการขายมีทั้งแบบสดและแช่แข็งเพื่อจำหน่ายหน้าฟาร์ม และตลาดค้าส่งในจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี แต่เนื่องจากตลาดมีการชะลอตัวทำให้กลุ่มเกษตรกรตัดสินใจแปรรูปจิ้งหรีดเป็นน้ำพริกนรก และน้ำพริกเผาจิ้งหรีด พบว่า การผลิต 1 ครั้งจะได้น้ำพริกนรกจำนวน 15กระปุก มีต้นทุนรวมเท่ากับ 162.45 บาท ขายได้ราคากระปุกละ 30 บาท หากขายได้ทั้งหมดจะมีกำไรจากการขาย 287.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.90 จากราคาขาย ขณะที่การผลิต 1 ครั้งจะได้น้ำพริกเผาจำนวน 16 กระปุก มีต้นทุนรวมเท่ากับ 217.45 บาท ขายได้ราคากระปุกละ 30 บาท หากขายได้ทั้งหมดจะมีกำไรจากการขาย 102.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.05 จากราคาขาย ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคที่พบได้แก่ ราคาต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต รูปแบบการบันทึกบัญชี และวิเคราะห์ต้นทุน ความเชี่ยวชาญ งบประมาณและอุปกรณ์การผลิตที่อาจไม่เพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิต รวมถึงความเข้าใจด้านการตลาดที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขันในอนาคต

References

เชษฐา ขาวประเสริฐ. (2564). การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเลี้ยงจิ้งหรีดแปลงใหญ่ อำเภอปากชม จังหวัดเลย. สืบค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566, จาก http://www.mpa-mba.ru.ac.th/images/

Project/treatise_Phetchabun01_10092021/6227955202.pdf

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2555). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2556). หลักการบัญชี. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

โทมัส นาเกิลและรีด โฮลเดน. (2551). กลยุทธ์การตั้งราคา แนวทางการตัดสินใจเพื่อสร้างผลกำไร [The Strategy and Tactics of Pricing] (สุวินัย ต่อสิริ, เรียบเรียง). กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2002).

นันทนา แจ้งสว่าง. (2566). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกะหรี่ปั๊บ ของบ้านสวนพันจิตรตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี. วารสารลวะศรี, 7(1), หน้า 91-101.

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร. (2560). โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (FUTURE FOOD) ปี 2560. กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม.

ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร. (2564). การศึกษาตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม.

ภาวินีย์ ธนาอนวัช. (2563). การบริหารต้นทุนการผลิตและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบางนางร้า อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 9(1), หน้า 47-56.

ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ขวัญนรี กล้าปราบโจร และฐิติพร พระโพธิ์. (2558). การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชม: อาหารและสมุนไพร. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2558. หน้า 622-629

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2563). การบัญชีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรีนไลฟ์ พริ้นติ้งเฮ้าส์ จํากัด.

สุจิต เมืองสุข. (2562). จิ้งหรีด โปรตีนสูง บ้านแสนตอ แหล่งผลิตใหญ่ ส่งขายทั่วประเทศ. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2566, จาก https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_102133

อํานาจ รัตนสุวรรณ และธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์. (2564). การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย. กรุงเทพฯ: หจก. พิมพ์พรรณการพิมพ์.

Forbes Thailand. (2565). "โปรตีนจิ้งหรีด" อาหารแห่งอนาคต โอกาสของไทยในวิกฤตอาหารโลก. สืบค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2566, จาก https://forbesthailand.com/commentaries/thought-leaders/โปรตีนจิ้งหรีด-อาหารแ

Van Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., … Vantomme, P. (2013). Edible insects: future prospects for food and feed security (No. 171). Food and agriculture organization of the United Nations.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-01-01