วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายบทความ เช่น บทความเรื่อง การบังคับตามสิทธิของผู้มีบุริมสิทธิในคดีแพ่งและกระบวนการล้มละลาย: ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่นและไทย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษากฎหมายเอกชนและกฎหมายเปรียบเทียบ อีกทั้งยังมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเนื้อหาของบทความในวารสารฉบับนี้
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการ คือ การกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 3 ท่าน ด้วยเหตุนี้ จึงอาจทำให้กระบวนการในการประเมินบทความมีความล่าช้าไปบ้าง เพื่อให้เนื้อหาของบทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส่งผลให้บทความทุกบทความเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ อันเป็นเป้าหมายสำคัญของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการเป็นสื่อที่มีมาตรฐานในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่าน

Published: 2022-06-18