บทบรรณาธิการ
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารวิชาการทางด้านกฎหมายที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) และในขณะนี้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ด้วยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านกฎหมายมีช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกันได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น บทความวารสารนิติศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบไปดว้ย บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาสาระที่หลากหลายประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบทความหลายฉบับได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ประโยชน์มากขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในวารสารฉบับนี้ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาอ่านบทความ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงบทความเพื่อให้บทความในวารสารฉบับนี้
มีความสมบูรณ์มากขึ้นและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้มีส่วนผลักดันให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับและพร้อมเป็นวารสารกฎหมายที่เข้าไปสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียนในโอกาสต่อไป

Published: 2017-07-01