แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าในวิชากฎหมายภาษีอากร 2

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้ในยุคใหม่ของนักศึกษา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวิชากฎหมายภาษีอากร 2 ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าโดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์สมุดคำตอบการสอบปลายภาค ผลการทดสอบย่อยในชั้นเรียนและรายงานผลการศึกษา


ผลการศึกษาพบว่า การทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดทักษะความชำนาญจนส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การตัดสินใจและการกระทำนั้น ประกอบด้วยวิธีการอย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำมาปรับใช้ ในวิจัยฉบับนี้ได้เลือกศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom เฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินคุณค่า โดยนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในวิชากฎหมายภาษีอากร 2 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้วิจัยได้เสนอแนะกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่า โดยการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยกระบวนการหลักการสามขั้นตอนดังนี้ 1) การเตรียมการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยการจัดทำแผน   การสอน การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลการเรียนรู้ 2) การดำเนินการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยการปฏิบัติตามแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการวัดผลการเรียนรู้ และกำหนดเวลาวัดผล          การเรียนรู้ และ 3) การสรุปผลและวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยการสรุปผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anderson, Lorin W. and Krathwohl, David R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001.
IGI Global. “What is Learning Process.” https://www.igi-global.com/dictionary/analyzing-farmers-learning-process-in-sustainable-development/16939 (accessed April 13, 2020).
Vanderbilt University. “Bloom’s Taxonomy.” https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/ (accessed April 13, 2020).