วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 12/29/2020

บทบรรณาธิการ

อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ

ก-ง

กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา

มาโนช สุขสังข์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์

35-60

มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อพัฒนาแรงงาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ ลาสงยาง , รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี , ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม

61-83

เขตอำนาจศาลในคดีผู้บริโภคที่มีองค์ประกอบเกี่ยวพันกับต่างประเทศในระบบกฎหมายไทย

อาจารย์อรรัมภา ไวยมุกข์ , อาจารย์พิมพ์กมล กองโภค, อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี , อาจารย์ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร

85-114