การประยุกต์ใช้คำสอนของพุทธทาสภิกขุของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ ในชีวิตพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การประยุกต์ใช้คำสอนของพุทธทาสภิกขุของบุคคล  ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต และข้อเสนอแนะการนำไปปฏิบัติ ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผสมผสานเทคนิคการสะท้อนกลับจากผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต จำนวน 6 ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้คำสอนของพุทธทาสภิกขุของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ เมื่อพิจารณาแต่ละบุคคล โสภณ รัตนากร ประยุกต์ใช้คำสอนกินข้าวจานแมว คิดนอกกรอบ ทำงานเพื่องาน และหลัก สุ จิ ปุ ลิ กฤษณา ไกรสินธุ์ ประยุกต์ใช้คำสอนการละความเป็นตัวตน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ประมวล เพ็งจันทร์ ประยุกต์ใช้คำสอนตายเสียก่อนตาย และปณิธาน 3 ประการ การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม ถนอม อินทรกำเนิด ประยุกต์ใช้คำสอนหลัก 3 ส สงบ สะอาด และสว่าง การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม ทวีศักดิ์ สุขรัตน์ ประยุกต์ใช้คำสอนอิทัปปัจจตา โลกุตตรธรรม และปรมัตถสภาวธรรม สุดท้าย ชัยวัฒน์ วรรณานนท์ ประยุกต์ใช้คำสอนอยู่อย่างธรรมดา การทำดีคือดี ไม่ใช่ได้ดี ทำชั่วคือชั่ว


ข้อเสนอแนะการนำไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ต้องการให้นำคำสอนของพุทธทาสภิกขุมาพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ใช้พื้นฐานของพระพุทธศาสนาเข้าไปในหลักสูตร ทำข้อมูลบุคคลต้นแบบหรือแบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ได้ศึกษาเผยแพร่เชิงสาธารณะ จัดตั้งสถาบันพุทธทาสศึกษาจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมในสถานที่ราชการสร้างหอสมุดเผยแพร่คำสอนของพุทธทาสภิกขุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและประชาชนทั่วไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กวีวงศ์. (2550). สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด.

จินตนา เฉลิมชัยกิจ. (2552). อิทธิพลคำสอนของพุทธทาสภิกขุต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต. วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระดุษฎี เมธงฺกุโร. (2532). การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พระธรรมปิฎก (ป.อ ปยุตฺโต).(2540). การศึกษาเพื่อสันติภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.

พระปรียงค์ เมธิโน (อาภรณ์สุวรรณ) .(2554). การประยุกต์ใช้ความว่าง (สุญญตา) ในชีวิตประจำวัน. สารนิพนธ์พุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาวันชัย ธมฺมชโย (ช่วงสำโรง). (2548). กาศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความตาย ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาสง่า สุภโร (ณ ระนอง). (2536). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี (สุจารี). (2550). การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาศิลปะตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พิทยา ว่องกุล. (2549). พุทธทาส พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : สายธาร.

พุทธทาสภิกขุ (นามแฝง). (2531). การศึกษาคืออะไร (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา.

______, (2547). ธรรมะกับการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 2). สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ.

______, (2549ก). เศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา (พุทธทาสธรรม 11). กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.

______, (2549ข). อิทัปปัจจยตา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.

______, (2549ค). คริสตธรรม และพุทธธรรม. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.

______, (2549ง). คู่มือมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

แม่ชีศุกร์ภาวดี ณ พัทลุง. (2557). การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขา กรณีศึกษาพุทธทาสภิกขุ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.