การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพัฒน์
รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทั้งในกรณีของทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน


ผลการศึกษาพบว่า การบุกรุกที่ดินของรัฐมีปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาความลักลั่นของบทสันนิษฐานและบทกำหนดโทษของกฎหมายฉบับต่าง ๆ ปัญหาการปล่อยปละละเลยของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมดูแล ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเช่นกัน


ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มบทสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็นการกระทำความผิดเช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับอื่น ๆ และควรแก้ไขบทกำหนดโทษในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีอัตราโทษอ้างอิงในมาตรฐานเดียวกัน ควรบัญญัติความผิดและบทกำหนดโทษเป็นการเฉพาะสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบและควบคุมดูแลที่ดินของรัฐ ควรให้ถือว่าประชาชนเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งข้อมูลหรือสินบนนำจับ ควรให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อเมื่อมีการส่งมอบที่ดินเรียบร้อยแล้ว และ ควรกำหนดความผิดบุกรุกที่ดินของรัฐไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นการค้าหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพัฒน์, อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีปทุมธานี วิทยาเขตขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพัฒน์

น.บ., M.C.L. University of Miami

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน, ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

อาจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นศิษย์เก่าจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

การศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [กฎหมายธุรกิจ]

ปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยากรประจำสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรและที่ปรึกษา Multi Smart Training Institute

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
- ส้นทางนักบริหาร
- วิทยากรฝึกอบรม
- เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
- เทคนิคการนำเสนอ
- เทคนิคการสอนงาน
- ศิลปการพูดในที่ชุมชน
- การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
- กิจกรรม WALK RALLY
- การบริหารงานบุคคลยุคโลกาภิวัฒน์ ฯลฯ

ผลงานวิชาการ
- พิชัยยุทธ์การพูด
- ติดอาวุธนักบริหาร (เป็นบรรณาธิการ) ๒๕๕๐
- THINK BIG (๒๕๕๑) ISBN 978-974-04979-0-5
- กระบวนยุทธ์นักบริหาร (2551) ISBN 978-974-09015-3-2

References

ตรีทศ นิโครธางกูร และ วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์, โครงการวิจัย เรื่อง ทรัพย์สินของแผ่นดิน. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546.

ประมวลกฎหมายที่ดิน.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

ประมวลกฎหมายอาญา.

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518.

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484.

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507.

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562.

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535.

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562.

สมจิตร ทองประดับ. คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน. กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2542.

เสนีย์ ปราโมช. อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์.กรุงเทพ; เนติบัณฑิตยสภา, 2551.