วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่แล้ว: 05/14/2022

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพัฒน์, รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

1-20

ความรับผิดทางแพ่งกรณีรถหายในห้างสรรพสินค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล

21-50

กฎหมายและความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายฐานนท์ มณีนิล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล , นายพล บุษษะ

77-100

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม (เพ็งที) , ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

129-162

มาตรการคุ้มครองสิทธิในการทำงานของผู้สูงอายุตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ , อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง

185-204

สิทธิของวัดในการได้รับทรัพย์สินของพระภิกษุที่มรณภาพ

อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล , นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร, ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ , อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี

205-230

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยสมัยโบราณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

231-258