สิทธิของผู้ค้ำประกัน : ศึกษากรณีสิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพี พิกุลงาม

บทคัดย่อ

วิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา เสรีภาพในการทำสัญญา สิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน ปัญหาการยกเว้นสิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คุ้มครองสิทธิก่อนการชำระหนี้หากฝ่าฝืนจะเป็นโมฆะ


ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายได้ให้สิทธิก่อนการชำระหนี้เอาไว้ แก่ผู้ค้ำประกัน แต่สิทธิดังกล่าวกลับถูกเจ้าหนี้ผู้มีอำนาจต่อรองสูงกว่านำหลักเสรีภาพในการทำสัญญามาระบุในข้อสัญญายกเว้นสิทธิดังกล่าว ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่สามารถใช้สิทธิได้ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ข้อสัญญาที่ยกเว้นสิทธิที่จะเกี่ยงและสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันตกเป็นโมฆะ ผู้ค้ำประกันจึงสามารถที่จะใช้สิทธิก่อนการชำระหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้


ข้อเสนอแนะ ในปัจจุบันผู้ค้ำประกันสามารถใช้สิทธิก่อนการชำระหนี้ แต่สิทธิดังกล่าวมิได้มีสภาพบังคับต่อเจ้าหนี้จนกว่าจะมีคำพิพากษาจากศาล ดังนั้นเพื่อให้มีสภาพบังคับ เมื่อผู้ค้ำประกันถูกฟ้องคดีจะต้องไปศาลทำคำให้การยื่นต่อศาลในประเด็นสิทธิที่จะเกี่ยง สิทธิที่จะยกข้อต่อสู้และนำสืบพยานในประเด็นดังกล่าวจึงจะทำให้สิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกันเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณิต ณ นคร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2545

เค.เค.ลอว์สัน. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย การประกันด้วยบุคคลและทรัพย์เอกสารคำสอนชั้นปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2482.

นรีภรณ์ กาญจนพฤกษ์. “การคุ้มครองสิทธิของผู้ค้ำประกัน.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปัญญา ถนอมรอด. คำอธิบายกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554.

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555.

รพี พิกุลงาม. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์.” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 2558.

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกฎหมายโรมัน. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559.

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559.

สุดา วิศรุตพิชญ์. หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553.

เสนีย์ ประโมช. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรมสัญญาเล่ม 1 ภาค 1-2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์ จำกัด, 2505.

อุกฤษ มงคลนาวิน. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.

บุคลานุกรม

ชนาธิป ชินะนาวิน, สัมภาษณ์โดย รพี พิกุลงาม, กรุงเทพฯ, 1 มิถุนายน 2560.

สิทธิพงษ์ พิกุลงาม, สัมภาษณ์โดย รพี พิกุลงาม, กรุงเทพฯ, 12 สิงหาคม 2560.

สุจินตนา ชุมวิสูตร, สัมภาษณ์โดย รพี พิกุลงาม, สุราษฎร์ธานี, 1 สิงหาคม 2560.