วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ

ISSN 2985-2668 (Print)

ISSN 2985-2676 (Online)

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

ดูทุกฉบับ