แจ้งผู้ประสงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) ท่าน สามารถส่งบทความเข้ามาในระบบ Thaijo https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru  เพื่อกองบรรณาธิการดำเนินการตามขั้นตอน และรอตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการต่อไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ