วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ จัดทำโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา การพัฒนาชุมชน/สังคม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

กองบรรณาธิการวารสารฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์ระบบ e- Journal 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ จึงเป็นวารสารที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัย และงานวิชาการแขนงต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่บทความจากคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วประเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

2021-10-09

แจ้งผู้ประสงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) ท่าน สามารถส่งบทความเข้ามาในระบบ Thaijo https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru  เพื่อกองบรรณาธิการดำเนินการตามขั้นตอน และรอตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการต่อไป

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
กองบรรณาธิการวารสารฯ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่บทความวิจัย  (Research Articles)  และบทความวิชาการ  (Academic articles) ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน  และสาขาคหกรรมศาสตร์ของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้ทุกบทความถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง

     ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง โดยเนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องรางของขลังพญานาคที่วังคำชะโนด อัตลักษณ์ชุมชนด้านสิ่งทอของชาวปกาเกอะญอ การส่งออกมะม่วงของประเทศไทย รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน และรูปแบบการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านระบบโฆษณา (Facebook Ads) ซึ่งทุกประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมที่ทันสมัย และควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

     นอกจากนี้ทุกบทความได้รับการวิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บทความทุกเรื่องเกิดองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

     ท้ายนี้  ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ  รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะเผยแพร่บทความได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ   เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 29-06-2023

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci