วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและทรรศนะทางวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  และเป็นแหล่งข้อมูลจากการเสนอผลงานวิจัยของนักสังคมศาสตร์แขนงต่างๆ   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีบทความวิจัยจากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก  ทางกองบรรณาธิการได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่  บนพื้นฐานของการรักษาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai - Journal Citation Index : TCI) ซึ่งให้การรับรองวารสารฉบับนี้ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูล

 ทางสำนักวิชาสังคมศาสตร์  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI  อย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันได้ดำเนินการในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และระบบ e- Journal  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป ทางวารสารจะเผยแพร่วารสารในระบบ e- Journal เพื่อการประหยัดงบประมาณและเพื่อรองรับความเป็น  Thailand 4.0

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน - ธันวาคม 2562

  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นเล่มสุดท้ายของวารสารที่จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร เนื่องจาก ตั้งแต่ฉบับแรกของปี 2563 (เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1) เป็นต้นไป วารสารจะปรับจากการจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร มาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Journal) เต็มรูปแบบ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจในการจัดส่งบทความมารับการพิจารณาตีพิมพ์ สำหรับผู้ใช้งานในการสืบค้น การใช้อ้างอิง และส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง
   ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความ รวม 17 เรื่อง เป็นบทความวิจัย 16 เรื่อง และบทความวิชาการปิดท้ายเล่มเป็นภาษาอังกฤษ อีก 1 เรื่อง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การจัดการความรู้ การบริหารงานวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจระดับกลาง และขนาดย่อม การบริหารความสำเร็จของ SME และด้านภาษา บทความทุกเรื่องเป็นประเด็นทางสังคม ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
   ทุกบทความได้รับการวิพากษ์ การแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ เป็นบทความที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคม กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความ ได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ในรูปแบบ E-Journal ที่สะดวกต่อการใช้งานและการเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-28

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
ดูเล่มทุกฉบับ